Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Tin vắn chứng khoán ngày 4/1/2012

| | 0 nhận xét
Tin vắn chứng khoán ngày 4/1/2012Diễn biến giá cổ phiếu DTA trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Những thông tin đáng chú ý ngày 4/1/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 6/1/2012 - 6/3/2012, Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh (REE), tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HSX) đăng ký bán hết 42.139.266 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 9/1/2012 - 9/3/2012, bà Trần Thị Xuyến, mẹ ông Hoàng Hải Bình - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam (mã DTA-HSX) đăng ký bán hết 51.000 cổ phiếu, nhằm phục vụ tài chính cá nhân.

* Từ ngày 9/1/2012 - 9/3/2012, ông Hoàng Hải Hà, em ông Hoàng Hải Bình - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam (mã DTA-HSX) đăng ký bán hết 3.000 cổ phiếu, nhằm phục vụ tài chính cá nhân.

* Từ ngày 5/1/2012 - 5/3/2012, PXP Vietnam Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HSX) đăng ký bán 205.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 913.337 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/1/2012 - 2/3/2012, PXP Vientnam Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần đá Núi Nhỏ (mã NNC-HSX) đăng ký bán 176.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 415.740 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/1/2012 - 2/3/2012, PXP Vietnam Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương (mã KSB-HSX) đăng ký bán 172.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 534.147 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/1/2012 - 2/3/2012, PXP Vietnam Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC-HSX) đăng ký bán 391.500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 739.253 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/1/2012 - 5/3/2012, PXP Vietnam Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HSX) đăng ký bán 111.500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 576.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 21/10/2011 - 30/12/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đất Phương Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HSX) đăng ký mua 2.800.000 cổ phiếu, đăng ký bán 2.800.000 cổ phiếu, đã mua 58.600 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá cổ phiếu không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.928.040 cổ phiếu, chiếm 9,84% vốn điều lệ.

* Ngày 28/12/2011, ông Lâm Quang Thái, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HSX) đã mua 89.890 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 800.860 cổ phiếu, chiếm 9,03% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 27/9/2011 - 27/12/2011, Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại dầu khí – Idico (mã PXL-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhưng không mua do chưa thu xếp được nguồn tiền do phải tập trung nguồn để chi trả cổ tức cho cổ đông và tập trung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

* Ngày 28/12/2011, bà Nguyễn Thị Diệu Phương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HSX) đã mua 603.280 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 4.675.020 cổ phiếu, chiếm 11,687% vốn điều lệ, nhằm đăng ký mua.

* Từ ngày 24/10/2011 - 30/12/2011, bà Trương Thị Thanh Hương, vợ ông Lê Kông Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HSX) đăng ký bán hết 380.697 cổ phiếu, nhằm sử dụng cho cá nhân và gia đình.

* Từ ngày 24/10/2011 - 30/12/2011, ông Lê Kông Sơn, cha ông ông Lê Kông Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HSX) đăng ký mua 250.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do không huy động được tiền đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 4.100 cổ phiếu, nhằm tăng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 23/9/2011 - 27/9/2011, ông Vũ Mạnh Thắng, con ông Vũ Xuân Lũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HSX) đã bán hết 5.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 22/12/2011 - 27/12/2011, ông Đinh Lê Chiến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HSX) đã mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 275.206 cổ phiếu, chiếm 1,82% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 14/11/2011 - 24/11/2011, Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Tài chính Dầu khí, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HSX) đã bán 83.560 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 966.440 cổ phiếu, chiếm 5,01% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 14/12/2011 - 27/12/2011, Quỹ Đầu tư chứng khoán Y tế Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO (mã DMC-HSX) đăng ký bán 1.500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đã bán 1.500.000 cổ phiếu, đã mua 125.630 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do diễn biến cổ phiếu DMC trên thị trường không phù hợp với chiến lược của nhà đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 307.438 cổ phiếu, chiếm 1,8% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Sở Giao dịch Chúng khoán Hà Nội thông chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết 10 triệu cổ phiếu với tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 100 tỷ đồng.

* Sở Giao dịch Chúng khoán Hà Nội thông chấp thuận cho Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết 25.453.800 cổ phiếu với tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 254.538.000.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chúng khoán Hà Nội thông chấp thuận cho Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết 54.050.000 cổ phiếu với tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 540.500.000.000 đồng.

* Từ ngày 1/12/2011 - 29/12/2011, ông Đặng Quang Hạnh, anh ông Đặng Thành Tâm - Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (mã NVB-HNX) đã mua 330.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.121.004 cổ phiếu, chiếm 0,38% vốn điều lệ.

* Từ ngày 31/10/2011 - 28/12/2011, bà Nguyễn Quỳnh Phương, con ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà và sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh (mã MCL-HNX) đăng ký mua 60.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do chưa thu xếp được tài chính, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 14.400 cổ phiếu, chiếm 0,65% vốn điều lệ.

* Từ ngày 15/12/2011 - 23/12/2011, ông Nguyễn Trọng Toán - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An (mã HHL-HNX) đã bán hết 25.000 cổ phiếu, chiếm 0,91% vốn điều lệ.

* Từ ngày 27/10/2011 - 27/12/2011, ông Vũ Văn Bẩy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) đăng ký mua 1.920.000 cổ phiếu, đã mua 78.300 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do thị trường biến động, giá cổ phiếu không phù hợp với nhu cầu giao dịch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 78.388 cổ phiếu, chiếm 2,67% vốn điều lệ.

* Từ ngày 14/12/2011 - 27/12/2011, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) đã mua 1.398 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 61.739 cổ phiếu.

* Từ ngày 15/12/2011 - 23/12/2011, ông Nguyễn Trọng Toán - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (mã TKC-HNX) đã bán hết 20.000 cổ phiếu, chiếm 0,2% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) đã mua 283.300 cổ phiếu, số cổ phiếu quỹ nắm giữ hiện đang nắm giữ là 283.300 cổ phiếu thay vì 238.800 cổ phiếu như đã thông báo.

* Từ ngày 10/10/2011 - 9/12/2011, ông Lê Xuân Thắng - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đã mua 237.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do hết thời hạn đăng ký mua, lượng cổ phiếu dư bán trên thị trường thấp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 298.930 cổ phiếu, chiếm 7,25% vốn điều lệ.

* Từ ngày 8/12/2011 - 22/12/2011, bà Lê Kim Thanh, vợ ông Lê Đình Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HNX) đã bán hết 60.000 cổ phiếu, chiếm 0,35% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX) thông báo chuyển địa chỉ trụ sở chính công tyđến Tầng 5 - Tòa nhà 29T2 - Phó Hoàng Đạo Thúy – Phường Trung Hòa – Quận Cầu Giấy - Tp.Hà Nội. Điện thoại: 04.62513155; Fax: 04.62513156. Website: Vinaconex6.com.vn Email: Vinaconex6@hn.vnn.vn.

* Từ ngày 27/10/2011 - 26/12/2011, ông Trương Đức Hân - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX) đăng ký bán 348.700 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá cổ phiếu xuống mức thấp hơn kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 348.700 cổ phiếu, chiếm 2,53% vốn điều lệ.

Nguồn vneconomy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Support : Guide | Blogspot Tips | Television | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn ex.cuncon1202.net khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. Kiếm Tiền Online Việc Làm Online Kiếm Tiền Trên Mạng Make Money Online - All Rights Reserved
Đây là trang của cuncon1202
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
http://ex.cuncon1202.net/